เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตามปีงบประมาณ 2558-2560

ปีงบประมาณ 2561

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 9 เรื่อง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,113,600.00 บาท มีโครงการดังนี้

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อ-นามสกุล

เจ้าของผลงานวิจัย

จำนวนเงินวิจัย (บาท) วัน/เดือน/ปี

ที่ทำสัญญารับทุน

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจากการใช้เชื้อราเอนโดไฟต์ในพืชตระกูลปาล์มเป็นดัชนีชีวภาพ ดร. สุรชัย  เตชะเอ้ย 308,600 1 ต.ค.60
การศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์และองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของว่านหอมแดงในการบำรุงน้ำนม น.ส.นรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์

น.ส.กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา

นางสาว ยุพา  คงพริก

นาย ไฉน  น้อยแสง

300,000 1 ต.ค.60
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติและภาวะอ้วนต่อการฟาโกไซโตซิส ดร. รุ่งนภา  ศรานุชิต 405,000 1 ต.ค.60
คุณสมบัติของสารสกัดจากบัวหลวงต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ดร. รุ่งนภา  ศรานุชิต 500,000 1 ต.ค.60
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสวกัดบัวผันเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ 1,000,000 1 ต.ค.60
ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านสรรพคุณทางยาของสายพันธุ์บัว นายวรเชษฐ์  ขอบใจ 500,000 1 ต.ค.60
การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์ในรายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย นางสาวรสริน  ทักษิณ 50,000 1 ต.ค.60
การประเมินประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นางสาวลัดดาวัลย์  ชูทอง 50,000 1 ต.ค.60
ผลของสารสกัดตำรับยาสมุนไพรรักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาทั้ง 6 ตำรับในบัญชียาหลักแห่งชาติต่อการยับยั้งเชื้อรา Candida albicans นางสาวแสงนภา  จำปาสุริ 50,000 1 ต.ค.60

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 4 เรื่อง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,296,580.00 บาท มีโครงการดังนี้

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อ-นามสกุล

เจ้าของผลงานวิจัย

จำนวนเงินวิจัย (บาท) วัน/เดือน/ปี

ที่ทำสัญญารับทุน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากว่านวงศ์ ORCHIDACEAE” ผศ.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ 2,400,740 1 กันยายน 2560
โครงการการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระยะที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบรรเทาอาการปวดแลอักเสบโรคข้อเข่าเสื่อมจากสารสกัดตำรับยาสมุนไพรไทย (กลุ่มที่ 12) ผศ.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ 480,000 14 กันยายน 2560
พัฒนาสูตรเจลพื้นป้ายปากจากตำรับยาทารักษาแผลในปาก ขาวละออ นางสาวเอมอร ชัยประทีป 150,000 1 มกราคม 2561
พัฒนาแผ่นแปะผิวหนังจากตำรับยาเม็ดดำบรรเทา ตราพระจันทร์ นางสาวเอมอร ชัยประทีป 400,840 1พฤษภาคม 2561

—————————————————————————————

ปีงบประมาณ 2560 

ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560  ประกอบด้วยโครงการวิจัย จำนวน 15 เรื่อง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,4300,000.00 บาท มีโครงการดังนี้

 1. คุณสมบัติของสารสกัดจากบัวหลวงต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวรุ่งนภา ศรานุชิต500,000.00
 2. ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติและภาวะอ้วนต่อการฟาโกไซโตซิส
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวรุ่งนภา ศรานุชิต350,000.00
 3. ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านสรรพคุณทางยาของสายพันธุ์บัว
  หัวหน้าโครงการ: นายวรเชษฐ์ ขอบใจ500,000.00
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดเงาะพันธุ์สีชมพู
  หัวหน้าโครงการ: ผศ.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์1,200,000.00
 5. การศึกษาอณูชีวโมเลกุลของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่สร้างสารทุติยภูมิจากบัวพันธุ์มะเหมี่ยวต่อเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่ก่อโรคปริทันต์และแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ
  หัวหน้าโครงการ: นายสุรชัย เตชะเอ้ย500,000.00
 6. การพัฒนาครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดพืชสมุนไพรเพื่อลดเลือนริ้วรอย
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวมนสิชา ขวัญเอกพันธุ์100,000.00
 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลและครีมผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรลูกประคบหน้า
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวยามีละ ดอแม100,000.00
 8. ผลของการดื่มน้ำลุกหม่อนและชาใบม่อนต่อภาวะออกซิเดทีฟสเตรส การอักเสบ และระดับไตกลีเซอร์ไรด์ในผู้ที่มีสุขภาพดี
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวทิศากร ดำรงพุฒิเดชา100,000.00
 9. ผลของหญ้างวงช้างดอกขาวต่อการสร้างโกรทแฟคเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหายของบาดแผลในเซลล์แมคโครฟาจและไฟโบบลาสต์
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวณกันต์วลัย วิศิฏศรี100,000.00
 10. การพัฒนาและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของแผ่นแปะสมานแผลจากสารสกัดดอกมะลิ
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวภัทรานุช เอกวโรภาส250,000.00
 11. “การพัฒนาแผ่นแปะสมุนไพรบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกจากหอมแดง”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวนรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์300,000.00
 12. “การศึกษาผลการนวดแบบแพทย์แผนไทยประยุกต์ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมร่วมกับการบริหารเข่ากรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านกระแซง อำเภอเมืองปทุมธานี”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวนิตยา พุทธธรรมรักษา ทุนวิจัย 50,000.00 บาท
 13. “การประเมินการนวดหน้า เพื่อลดความหย่อนยานของผิวหน้า”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวจุฑาภรณ์ ขวัญสงข์ ทุนวิจัย 50,000.00 บาท
 14. “การพัฒนาสารก่อฟิล์มจากองค์ประกอบทางเคมีของลำต้นเทียมกล้วยน้ำว้า”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวเขมจิรา จามกม ทุนวิจัย 50,000.00 บาท
 15. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดที่ได้จากข้าวอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต”
  หัวหน้าโครงการ: ผศ.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ทุนวิจัย 280,000.00 บาท

ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560  ประกอบด้วยโครงการวิจัยจำนวน 11 เรื่อง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,720,225.00 บาท มีโครงการดังนี้

 1. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากถั่วหรั่ง”
  หัวหน้าโครงการ: ผศ.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ทุนวิจัย 500,000.00 บาท
 2. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเขียวสำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อย”
  หัวหน้าโครงการ: ผศ.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ทุนวิจัย 300,000.00 บาท
 3. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์กหน้าแบบไอออนโตโฟเรซิสที่มีสารสกัดจากถั่วหรั่งที่กักเก็บอนุภาคนาโน”
  หัวหน้าโครงการ: ผศ.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ทุนวิจัย 1,991,800.00 บาท
 4. “การศึกษาเชื้อราเอนโดไฟท์ในมะแขว่นที่สร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่อเชื้อจุลินทรีย์ดื้อยาปฏิชีวนะ”
  หัวหน้าโครงการ: นายสุรชัย เตชะเอ้ย ทุนวิจัย 2,835,500.00 บาท
 5. “การศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเห็ดสกัดเข้มข้น”
  หัวหน้าโครงการ: นายไฉน น้อยแสง ทุนวิจัย 1,112,925.00 บาท
 6. “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัวให้ได้มาตรฐาน มผช. และบรรจุภัณฑ์/ ฉลากเพื่อส่งเสริมการขาย”
  หัวหน้าโครงการ: นายไฉน น้อยแสง ทุนวิจัย 150,000.00 บาท
 7. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอรี่ชนิดผงสำเร็จรูปพร้อมบริโภค”
  หัวหน้าโครงการ: นายไฉน น้อยแสง ทุนวิจัย 150,000.00 บาท
 8. “การปรับปรุงคุณภาพสบู่เหลวสมุนไพรขมิ้น ไพล ข่า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มผช.”
  หัวหน้าโครงการ: นายไฉน น้อยแสง ทุนวิจัย 150,000.00 บาท
 9. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของฟักข้าว (น้ำแร่ฟักข้าวและสบู่ฟักข้าว)”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวสุรัติวดี ทั่งมั่งมี ทุนวิจัย 150,000.00 บาท
 10. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มว่านร้อยแปด”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวยามีละ ดอแม ทุนวิจัย 150,000.00 บาท
 11. “การนำ Best Practice ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างต้นแบบองค์ความรู้”
  หัวหน้าโครงการ: นายไฉน น้อยแสง ทุนวิจัย 230,000.00 บาท

—————————————————————————————

ปีงบประมาณ 2559 

ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559  ประกอบด้วยโครงการวิจัย จำนวน 9 เรื่อง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,644,600.00 บาท มีโครงการดังนี้

 1. “ฤทธิ์ของสารสกัดจากว่านสากเหล็ก (Molineria latifolia) ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และการต่อต้านการเกิดสิวจากแบคทีเรียก่อสิว”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวสิริภัทร  ชมัฒพงษ์  ทุนวิจัย 573,900.00 บาท
 2. “การพัฒนารูปแบบการบริการสปาเพื่อสุขภาพวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย”
  หัวหน้าโครงการ: นายไฉน น้อยแสง ทุนวิจัย 50,000.00 บาท
 3. “การศึกษาฤทธิ์ต้านปวดและอักเสบของตำรับยาสมุนไพรไทยจาก ตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 เพื่อประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ”
  หัวหน้าโครงการ: ผศ. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ทุนวิจัย 660,700.00 บาท
 4. “การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย กรณีศึกษา ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวกัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา  ทุนวิจัย 160,000.00 บาท
 5. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดบัวสายพันธุ์บัวผัน”
  หัวหน้าโครงการ: ผศ.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ทุนวิจัย 1,000,000.00 บาท
 6. “ผลของภาวะไขมันผิดปกติต่อการกำจัด Staphylococcus aureus ของโมโนไซต์ U973”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวรุ่งนภา ศรานุชิต ทุนวิจัย 50,000.00 บาท
 7. “การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเส้นใยเชื้อราเห็ด Phellinus linteus เพื่อยับยั้งเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร”
  หัวหน้าโครงการ: นายสุรชัย เตชะเอ้ย ทุนวิจัย 50,000.00 บาท
 8. “การวิเคราะห์หาปริมาณผงชูรส (monosodium-L-glutamate) ในผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นสำเร็จรูป โดยวิธี High Performance Liquid Chromatography”
  หัวหน้าโครงการ: ภญ.เอมอร ชัยประทีป ทุนวิจัย 50,000.00 บาท
 9. “รูปแบบการสกัดกับฤทธิ์ต้านการอักเสบของตำรายาไทย ชื่อ “วิสัมพยาใหญ่”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวศิริกันยา สยมภาค  ทุนวิจัย 50,000.00 บาท

ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559  ประกอบด้วยโครงการวิจัยจำนวน 5 เรื่อง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,579,754.00 บาท  มีโครงการดังนี้

 1. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลเส้นผมจากสมุนไพรไทย”
  หัวหน้าโครงการ: ผศ.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ทุนวิจัย 600,000.00 บาท
 2. “โครงการพัฒนาแผ่นฟิล์มพญายอยืดติดเยื่อบุเมือกเพื่อรักษาแผลในช่องปาก”
  หัวหน้าโครงการ: ภญ.เอมอร ชัยประทีป  ทุนวิจัย 100,000.00 บาท
 3. “โครงการการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (ภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่าง)”
  หัวหน้าโครงการ: นายไฉน น้อยแสง  ทุนวิจัย 599,754.00 บาท
 4. “โครงการวิจัยการทดสอบความเป็นพิษในระดับเซลล์และสัตว์ทดลองของสารสกัดจากตำรับยาอายุวัฒนะ”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์  ทุนวิจัย 250,000.00 บาท
 5. “ศึกษาฤทธิ์การกระตุ้นการเจริญของเซลล์รากผมและการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ในสารสกัดสมุนไพรไทยที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เส้นผม”
  หัวหน้าโครงการ: ผศ.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ทุนวิจัย 30,000.00 บาท

—————————————————————————————

ปีงบประมาณ 2558 

ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วยโครงการวิจัย จำนวน 20 เรื่อง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,377,400.00 บาท  มีโครงการดังนี้

 1. “การเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บความร้อนของลูกประคบสมุนไพร”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวขนิษฐา มีประดิษฐ์  ทุนวิจัย 50,000.00 บาท
 2. “การพัฒนาศักยภาพในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพความงามและสปา ของนักศึกษาสาขาสุขภาพความงามและสปา ชั้นปีที่ 3 ในสถานประกอบการจริงในย่านจังหวัดกรุงเทพและปทุมธานี โดยการเรียนรู้แบบสภาพจริงและ project based learning”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวจุฑาภรณ์ ขวัญสังข์  ทุนวิจัย 5,000.00 บาท
 3. “ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาจัดการด้านธุรกิจความงามและสปาต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิตและนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวเบญจวรรณ ศฤงคาร  ทุนวิจัย 6,000.00 บาท
 4. “การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวนรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์  ทุนวิจัย 8,000.00 บาท
 5. “โครงการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเพิ่มทักษะการใช้ศัพท์ทางการแพทย์ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวยุพา คงพริก  ทุนวิจัย 6,000.00 บาท
 6. “โครงการวิจัยการศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จัดหวัดลพบุรี”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวอรษา ชัยชุมพร  ทุนวิจัย 11,000.00 บาท
 7. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 ที่กักเก็บในนาโนแคปซูลสำหรับผู้สูงอายุ : โครงการย่อยการศึกษาฤทธิ์ต้านปวดและอักเสบของตำรับยาสมุนไพรไทยจากตำราโรคนิทานคำฉันท์11 เพื่อประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ”
  หัวหน้าโครงการ: นายกรวินท์วิช์ บุญพิสุทธินันท์  ทุนวิจัย 795,500.00 บาท
 8. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 ที่กักเก็บในนาโนแคปซูลสำหรับผู้สูงอายุ : โครงการย่อยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง สำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ”
  หัวหน้าโครงการ: นายกรวินท์วิช์  บุญพิสุทธินันท์  ทุนวิจัย 471,900.00 บาท
 9. “การศึกษาวิธีสกัดต่อคุณภาพและความคงตัวของน้ำดอกไม้ไทย”
  หัวหน้าโครงการ: ภญ.ภัทรานุช เอกวโรภาส  ทุนวิจัย 11,000.00 บาท
 10. “โครงการวิจัยการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรสิเนสของผลหนามแดง”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวมนสิชา ขวัญเอกพันธุ์  ทุนวิจัย 11,000.00 บาท
 11. “โครงการวิจัยพัฒนาตำรับสมุนไพรพอกผิวสำหรับลดรอยด่างดำในมารดาหลังคลอด”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวเขมจิรา จามกม  ทุนวิจัย 11,000.00 บาท
 12. “โครงการวิจัยผลของการใช้ผักบุ้งทะเลต่อการไหม้ของผิวหนังจากแสงแดดและการแพ้การระคายเคืองจากการทำสครับผิว”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวเบญจวรรณ โสภา  ทุนวิจัย 11,000.00 บาท
 13. “ฤทธิ์ของสารสกัดจากว่านสากเหล็ก (Molineria latifolia) ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และการต่อต้านการเกิดสิวจากแบคทีเรียก่อสิว”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวสิริภัทร  ชมัฒพงษ์  ทุนวิจัย 630,000.00 บาท
 14. “การสกัด และการหาปริมาณรวมของสารประกอบฟีนอล ในชบาเมเปิ้ล”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวสุรัติวดี ทั่งมั่งมี  ทุนวิจัย 50,000.00 บาท
 15. “การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การยับยั้งอนุมูลไฮดรอกซิลของสารสกัดชบาเมเปิ้ล”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวทิศากร ดำรงพุฒิเดชา  ทุนวิจัย 50,000.00 บาท
 16. “ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านการอักเสบของเพคตินจากใบเครือหมาน้อย”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวณกันต์วลัย วิศิฏศรี  ทุนวิจัย 50,000.00 บาท
 17. “การประเมินฤทธิ์ต้านเลือดแข็งตัว และละลายลิ่มเลือดของตำรับประสะไพล”
  หัวหน้าโครงการ: นายวรเชษฐ์ ขอบใจ  ทุนวิจัย 50,000.00 บาท
 18. “ผลของการนวดไทยแบบราชสำนักต่อผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูก”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวสายเพชร์ ประภาวิชา  ทุนวิจัย 50,000.00 บาท
 19. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบเพื่อดูแลสุขภาพและความงามมารดาหลังคลอด”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวยามีละ ดอแม  ทุนวิจัย 50,000.00 บาท
 20. “ฤทธิ์ต้านเชื้อ Propionibacterium acnes ของสารสกัดผลหนามแดง”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวมนสิชา ขวัญเอกพันธุ์  ทุนวิจัย 50,000.00 บาท

ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558  ประกอบด้วยโครงการวิจัยจำนวน 1 เรื่อง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.00 บาท มีโครงการดังนี้

 1. “วิถีชุมชนในเขตพื้นที่วัดพระธาตุผาเงากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ”
  หัวหน้าโครงการ: นางสาวขนิษฐา  มีประดิษฐ์  ทุนวิจัย 250,000.00 บาท

 

กราฟ02

 

สมัครเรียน
gdpr-image
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านสามารถศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)ได้ที่ลิงค์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น