ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ปี 2560-2561

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล (Q1-Q2)                  

 1. Boonruab J, Nimpitakpong N, Damjuti W. The Distinction of Hot Herbal Compress, Hot Compress, and Topical Diclofenac as Myofascial Pain Syndrome Treatment. Journal of Evidence-Based Integrative Medicine. 2018;23:215658721775345.

  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
  ที่ปรากฏในฐานข้อมูล (Q3-Q4)       

  1. Kooltheat N, Sranujit R, Luetragoon T, Yuchat M, Adulyaritthikul P, Chaisomboon C, et al. Moringa oleifera Lam. Leaves extract reduces human T-cell hyporesponsiveness and DNA damage induced by oxidative stress. International Journal of Research Ayurveda Pharmacy. 2017;8(3):84-90.
  2. Nicomrat D, Chamutpong S. Diversified Microbial Community Developed in Different Fruit Juice of Wine Fermentation. Applied Mechanics and Materials. 2017;866:57-60.
  3. Nicomrat D, Kanthang P, Chamutpong S. The Relationships among Microorganisms in Paddy Soil of Rice Varieties at Sanamchaikate, Chachoengsao. Applied Mechanics and Materials. 2017;866:144-7.
  4. Nicomrat D, Chamutpong S. Effects of Silver Nanoparticles on Heterotrophic Bacterial Community Inhabiting the Anoxic Paddy Soil of Flooded Rice Microcosms. Applied Mechanics and Materials. 2017;866:152-5.
  5. Techaoei S, Eakwaropas P, Jarmkom K, Khobjai W. Structure Characterization and Evaluation Potential of Antimicrobial Extracts from Phellinus Linteus against Skin Infectious Pathogens, Staphylococcus Epidermidis Atcc12228 and Propionibacterium Acnes Dmst14916. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 2017;9(12):78.
  6. Nicomrat D, Chamutpong S. A High Potential in Activating Beneficial Indigenous Microbes Involving in the Meat Fermentation Process. Applied Mechanics and Materials. 2018;879:89-94.
  7. Nicomrat D, Chamutpong S. Assorted Lactic Acid Bacteria with Yeasts in Alcohol Submerged Fermentation Step of Vinegar Production. Applied Mechanics and Materials. 2017;866:69-72.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 1                   

 1. ณกันต์วลัย วิศิฎศรี, สุรัติวดี ทั่งมั่งมี. Radical scavenging and anti-inflammatory properties of pectin from Cissampelos pareira Linn. Walailak Journal of Science and Technology (WJST). 2561;xx(xx):xx-xx.
 2. นางสาวเอมอร ชัยประทีป. Development of Vaginal Tablets from Thai Herb Extracts for Candidiasis วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน. 2018;14(1):xx-xx.
 3. Yamila Domea, Kamonmarn Virutsestazin, Chanai Noysang, and Pornpirom lhongsap. The SWOT Model Of Self-Care Competency Through Dominant Body Elements Of Participants In Spa Manager วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2560;11:xx-xx.
 4. นางสาวเอมอร ชัยประทีป. Determination of Monosodium-L-Glutamate in Chilled Ready Meals by Modified-High Performance Liquid Chromatography Method. วารสารวิจัยสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2560;10:64-71.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 2    

 1. นางสาวเอมอร ชัยประทีป. พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรตรีผลานานาผล. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 2561;49(2):477-80.  
IO96J9mY3
IO96J9mY3
iO96J9mY3.gif
18.9 KB
485 Downloads
รายละเอียด...
สมัครเรียน
gdpr-image
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านสามารถศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)ได้ที่ลิงค์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น