parallax background
 
 
 
 
 
 
 

คณะการแพทย์บูรณาการยึดมั่นในเป้าหมายและมุ่งสู่ความสำเร็จ
ผ่านการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ /พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
ที่ถูกปรับเพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ คณะฯ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2567

ปรัชญา (Philosophy)
ผลิตนวัตกรด้านการแพทย์บูรณาการ  สร้างสรรค์นวัตกรรม

ปณิธาน (Determination)
จัดการศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์บูรณาการ  ผลิตนวัตกรและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์กรที่มีมาตรฐานระดับสากลและมีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสุขภาพ

เอกลักษณ์  (Uniqueness)
องค์กรนักปฏิบัติสร้างนวัตกรและผลิตนวัตกรรมจากภูมิปัญญาไทย

อัตลักษณ์ (Identity)
นักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม

ปรัชญาการศึกษา
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างไร้พรหมแดน รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต

วัฒนธรรมองค์กร
สืบสานภูมิปัญญา จิตอาสาพัฒนาสังคม คิดค้นนวัตกรรม  ก้าวทันโลกทัศน์ ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

พันธกิจ (Mission)

 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
 3. ให้บริการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก
  และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. การบูรณาการศาสตร์ด้านสุขภาพที่เป็นเลิศกับการศึกษาและงานวิจัย
 3. การบริการวิชาการที่มุ่งเน้นด้านภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก และการบริการ
  สุขภาพที่มุ่งเน้นความมีส่วนร่วมของชุมชน
 4. การวิจัย ที่มีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ การ
  นำไปใช้ประโยชน์

 

 

บัณฑิตที่พึงประสงค์

1.Head

Connect “Vision with Values” เชื่อมต่อวิสัยทัศน์และแนวคิดโดยโฟกัสถึงคุณค่าตาม Visionary Mission และสร้างวิธีคิดแบบเปิด(Open Mindset) นอกจากทำให้ทุกคนมุ่งสู่เป้าหมาย (Destination)ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสู่คุณค่าแล้ว จะทำให้หน่วยงานหรือองค์กรเลือกทางเดิน (Diverging Journey) อันเหมาะสมที่สุดกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเส้นทางเดินขององค์กรที่เปิดกว้างในโลกความเป็นจริง

2. Heart

ทำไปด้วยใจสั่งมา “องค์กร มุ่งสร้างคุณค่าภายในที่ Love & Respect” หากเพียงกำหนดว่าคนของเราต้องพัฒนาตนเองแต่ถ้าคนอยู่ในองค์กรแล้วไม่มีใจต่องานชีวิตหน้าที่การงานก็ยากที่จะทรงคุณค่า

3. Hand

ลงมือทำ ไม่มีงานใดสำเร็จ โดยไม่ลงมือทำ

4. Hip

การดูแลสุขภาพและบุคลิกให้อยู่ในสัดส่วนที่ฉับไวมีประสิทธิภาพ

5. Heel

การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบและประเมินผลงานที่ทำอย่างจริงจัง ระมัดระวัง (Due Care : Check/Inspect/Verify)

ค่านิยมองค์กร

INNOVATION : องค์กรแห่งนวัตกรรม

MORALITY : ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรม

PUBLIC HEALTH : จัดการสุขภาพทั้งปวงของประชาชน

ORGANIZATION MANAGEMENT : การบริหารงานบุคลากรให้สามารรถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

WORLD CLASS : มุ่งสู่สุดยอด ความยิ่งใหญ่

ENTREPRENEURSHIP : ความมีประสิทธิภาพ และสร้างผู้ประกอบการ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม

RESPONSIBILITY : มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์ประจำคณะฯ

สมัครเรียน
gdpr-image
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านสามารถศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)ได้ที่ลิงค์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น